Ledenaantal MEVN blijft groeien

 In ME Vereniging Nederland

H

et aantal leden van de ME Vereniging Nederland is in 2014 met 25% gestegen van 88 naar 110. Het lidmaatschap van de nationale vereniging voor myalgische encefalomyelitis staat alleen open voor patiënten zelf, als de ziekte ME is vastgesteld of wordt vermoed. Inmiddels staat de teller alweer op 113.

Organisatiegraad

Volgens schattingen zijn er in Nederland minimaal zo’n 14.000 ME-patiënten. De organisatiegraad komt daarmee op 0,8%, vergelijkbaar met veel andere patiëntenorganisaties. De ambitie van de vereniging ligt echter hoger.

In 2014 was er geen wervingsactie voor donateurs. Die is wel voorzien voor 2015.

Jaarstukken

Het jaarverslag en de nieuwe begroting zullen naar verwachting in februari in concept gereedkomen, waarna ze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. De vereniging volgt nog steeds het Beleidsplan 2013-2016.

Recommended Posts

Leave a Comment

Raad van State